קטלוג מוצרים

איזו שנה מתוקה הכנו לכם...

יצרני הבוטיק של ישראל עם שפע של מאכלים ומשקאות לשנה החדשה

יצרני הבוטיק של ישראל
עם שפע של מאכלים ומשקאות לשנה החדשה

מותגים

תגיות

מציג 1–45 מתוך 684 תוצאות

מציג 1–45 מתוך 684 תוצאות

in
WP_Post_Type Object
(
  [name] => product
  [label] => מוצרים
  [labels] => stdClass Object
    (
      [name] => מוצרים
      [singular_name] => מוצר
      [add_new] => הוסף חדש
      [add_new_item] => הוספת מוצר חדש
      [edit_item] => עריכת מוצר
      [new_item] => מוצר חדש
      [view_item] => הצגת מוצר
      [view_items] => הצג מוצרים
      [search_items] => חיפוש מוצרים
      [not_found] => לא נמצאו מוצרים
      [not_found_in_trash] => לא נמצאו מוצרים בפח
      [parent_item_colon] => 
      [all_items] => כל המוצרים
      [archives] => כל המוצרים
      [attributes] => מאפייני פוסט
      [insert_into_item] => הכנס לתוך המוצר
      [uploaded_to_this_item] => העלאה למוצר הזה
      [featured_image] => תמונת מוצר
      [set_featured_image] => הצמד תמונת מוצר
      [remove_featured_image] => הסר תמונת מוצר
      [use_featured_image] => השתמש בתמונת מוצר
      [filter_items_list] => סינון מוצרים
      [filter_by_date] => סינון לפי תאריך
      [items_list_navigation] => ניווט מוצרים
      [items_list] => רשימת מוצרים
      [item_published] => הפוסט פורסם.
      [item_published_privately] => הפוסט פורסם בפרטיות.
      [item_reverted_to_draft] => הפוסט הוחזר למצב טיוטה.
      [item_trashed] => Post trashed.
      [item_scheduled] => הפוסט נקבע לפרסום.
      [item_updated] => הפוסט עודכן.
      [item_link] => קישור למוצר
      [item_link_description] => קישור למוצר.
      [menu_name] => מוצרים
      [edit] => עריכה
      [parent] => מוצר אב
      [name_admin_bar] => מוצר
    )

  [description] => כאן אפשר לעיין במוצרים שבחנות.
  [public] => 1
  [hierarchical] => 
  [exclude_from_search] => 
  [publicly_queryable] => 1
  [show_ui] => 1
  [show_in_menu] => 1
  [show_in_nav_menus] => 1
  [show_in_admin_bar] => 1
  [menu_position] => 
  [menu_icon] => dashicons-archive
  [capability_type] => product
  [map_meta_cap] => 1
  [register_meta_box_cb] => 
  [taxonomies] => Array
    (
    )

  [has_archive] => קטלוג
  [query_var] => product
  [can_export] => 1
  [delete_with_user] => 
  [template] => Array
    (
    )

  [template_lock] => 
  [_builtin] => 
  [_edit_link] => post.php?post=%d
  [cap] => stdClass Object
    (
      [edit_post] => edit_product
      [read_post] => read_product
      [delete_post] => delete_product
      [edit_posts] => edit_products
      [edit_others_posts] => edit_others_products
      [delete_posts] => delete_products
      [publish_posts] => publish_products
      [read_private_posts] => read_private_products
      [read] => read
      [delete_private_posts] => delete_private_products
      [delete_published_posts] => delete_published_products
      [delete_others_posts] => delete_others_products
      [edit_private_posts] => edit_private_products
      [edit_published_posts] => edit_published_products
      [create_posts] => edit_products
    )

  [rewrite] => Array
    (
      [slug] => /product
      [with_front] => 
      [feeds] => 1
      [pages] => 1
      [ep_mask] => 1
    )

  [show_in_rest] => 1
  [rest_base] => 
  [rest_namespace] => wp/v2
  [rest_controller_class] => 
  [rest_controller] => 
  [revisions_rest_controller_class] => 
  [revisions_rest_controller] => 
  [autosave_rest_controller_class] => 
  [autosave_rest_controller] => 
  [late_route_registration] => 
)